ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಬುಧು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಘಟನೆಗಳ ಸುಳಿವು.ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನುಡಿಯುವ ಭವಿಷ್ಯಧ ಫಲ ಫಲ.…